"C" Balvert´s - *26.02.2015

Arnakua´gsak z Muškátové zahrady  x Jch.Helpmetouchyourheart Hafuschka


COSTNER Balvert´s - Česká republika
CARTIER Balvert´s - Slovensko
COSTA BRAVA Balvert´s - Slovensko
COSTA RICA Balvert´s - Česká republika